Bijlage 5


Uitsluitingen

Uitsluitingen zijn maatregelen genomen wegens het niet-naleven van een reglement. Zij hebben als sanctie enkel de uitsluiting van de betreffende wedstrijden tot gevolg, en hebben -tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- geen verder gevolg voor verdere deelname binnen dezelfde wedstrijd.
Een uitsluiting kan nooit als een forfait vermeld worden, ook niet voor de wedstrijd, die als mogelijke straf, niet mag gezwommen worden.
In dit laatste geval dient steeds vermeld: uitgesloten.
Enkel de eerste uitsluiting dient op de uitslag te worden vermeld.

3.1 Uitsluitingen voor overtredingen van een zwemreglement betreffende een stijl.

Gebeurt door de bevoegde official, via zijn chief naar de kamprechter, die de uitsluiting aanvaardt, of verwerpt. De uitgesloten zwemmer is toegelaten tot alle volgende wedstrijden waarvoor hij ingeschreven is.
De uitsluiting vermeldt de afstand waarop de fout begaan werd. 

3.2 Uitsluitingen voor overtreding van een zwemreglement anders dan onder 3.1

a) In het water springen als men niet in die reeks zwemt :uitsluiting voor de eerstvolgende individueel te zwemmen reeks, wel toegelaten voor de aflossing, zelfs als deze vlak na de uitsluiting is, is geen forfait tijdens deze reeks.

b) In het water springen van een zwemmer uit een aflossingsploeg, anders dan de zwemmer die zijn deel zwemt, vóór alle ploegen zijn aangekomen. Uitsluiting van de ploeg.

c) Hinderen van een andere zwemmer of ploeg -uitsluiting van betreffende zwemmer of ploeg. De reeks kan herzwommen worden zonder de betreffende zwemmer of ploeg.
Zou dit vrijwillig gebeuren dan zal wangedrag (zie 3.3) ingeroepen worden.

d) Niet de volledige afstand gezwommen : uitgesloten geen forfait.

e) Gebruik van hulpmiddelen of coaching uitsluiting voor die wedstrijd.

f) Stilstaan op de bodem van het bad behalve bij vrije slag : uitsluiting voor die wedstrijd. Stilstaan op de bodem bij vrije slag en een stap zetten: uitsluiting voor die wedstrijd.

g) Dragen van zwempak tegen de goede zeden: startverbod voor die wedstrijd= uitsluiting

 3.3 Ongehoorzaamheid of wangedrag:

a) Hieronder wordt verstaan elke houding van een deelnemer -van in de onmiddellijke omgeving van het zwembad vóór de aanvang van de wedstrijd tot het verlaten ervan na de wedstrijd – die het respect voor of het erkennen van het gezag van om het even welke official, deelnemer, clubafgevaardigde en zelfs toeschouwers aantast of negeert en elke handeling die indruist tegen de regels van de welvoeglijkheid.
Sanctie: Uitgesloten voor de duur van de volledige wedstrijd.

b) Enkel de kamprechter mag de sanctie uitspreken. Hij kan evenwel om het even welk advies of getuigenis inwinnen, zonder evenwel een juryvergadering te moeten

c) Elke uitsluiting wegens wangedrag of ongehoorzaamheid heeft de definitieve diskwalificatie voor gevolg voor elke volgende wedstrijd, van de lopende wedstrijdvoormiddag of namiddag, aflossingen inbegrepen. De uitslag vermeldt voor alle nog te zwemmen reeksen waarvoor de zwemmer ingeschreven is: uitgesloten wangedrag.( er is geen forfait (zie bijlage 2.5 forfait)

d) Elke uitsluiting wegens wangedrag of ongehoorzaamheid dient door de kamprechter gerapporteerd aan het bevoegde rechtsprekende comité. Alleen dit comité kan straffen of boetes opleggen.

e) Onsportief gedrag. Niet handelen in de geest van de sport, zich onsportief gedragen, geen sportieve middelen gebruiken.
Sanctie: uitsluiting voor het wedstrijdnummer.