Bijlage 3


Forfaits en hun gevolgen

 2.1.1 Onder forfait wordt verslaan dat een ingeschreven zwemmer niet start in een open wedstrijd of wedstrijd op uitnodiging waarvoor hij is ingeschreven, zonder een officieel doktersattest om deze afwezigheid te rechtvaardigen voor te leggen. Deze afwezigheden kunnen gebeuren in één of meerdere wedstrijden van een programma.

2.1.2 Onder forfait wordt eveneens verstaan dat een ingeschreven aflossingsploeg niet start waarbij binnen de aflossingsploeg categorieverhoging toegelaten is.
Doktersattesten wettigen hier geen afwezigheid, andere zwemmers van de club kunnen immers de afwezigen vervangen in de ploeg. Bij aflossingswedstrijden waar geen categorieverhoging toegelaten is kunnen een of meerdere medische attesten van vooraf nominatief ingeschreven zwemmers (hetzij voor een individuele wedstrijd, hetzij voor de vooraf nominatief ingeschreven ploeg) de forfaitboete voorkomen.

2.2 Voor elke forfait, zowel individueel als per ploeg, dient de gereglementeerde boete betaald aan de Federatie. Meerdere forfaits binnen dezelfde wedstrijd geven aanleiding tot meerdere malen boete.

2.3 Een zwemmer die ingeschreven is in één of meerdere wedstrijden van een programma kan voor één of meerdere van deze wedstrijden forfait geven, zonder dat dit een invloed heeft op zijn deelname aan de andere wedstrijden, aflossingen inbegrepen, binnen hetzelfde programma.

2.4 Starten in een wedstrijd is voldoende om geen forfaitboete te moeten betalen. Het al of niet uit zwemmen van de wedstrijd heeft geen gevolgen voor forfait of verdere deelname, tenzij moedwilligheid vastgesteld wordt. Dit laatste wordt als wangedrag beschouwd en zo gesanctioneerd.

2.5 Uitsluitingen, van welke aard ook, kunnen nooit als forfait vermeld worden. Dit geldt ook voor uitsluitingen in een wedstrijd die een startverbod voor een of alle volgende wedstrijden als sanctie heeft.

2.6.1 Indien een club die reglementair ingeschreven is voor een wedstrijd, in haar geheel niet deelneemt, zonder het organiserende wedstrijdcomité hiervan schriftelijk te verwittigen zal deze club bestraft worden met alle te betalen forfaits en daarenboven een forfaitaire boete, bepaald door de beheerraad van de Federatie.

2.6.2 Het mondeling afzeggen, van niet-deelname dient schriftelijk bevestigd met vermelding van de mondelinge afzegging, als bewijs voor de vrijstelling der boetes.

2.6.3 In geval van niet deelname van een volledige club wegens bewezen heirkracht, dient het bewijs hiervan aan de bevoegde commissie overgemaakt binnen de acht dagen na de wedstrijd. Zij besluit over de gegrondheid van de afwezigheid en zal de forfaitboetes annuleren.

2.7 Reeksen en de hieruit volgende halve-finales of finales worden als één wedstrijd beschouwd. Het niet deelnemen aan een reeks, halve-finale of aan een finale, verhindert geenszins de verdere deelname aan andere reeksen, halve-finales of finales van die dag.
Het heeft evenwel de forfaitboete tot gevolg. (behalve reglementair afgezegde finales)

2.8 Wedstrijden die uit een voor- en namiddaggedeelte bestaan, kunnen al dan niet doorgenummerd worden (maar dienen steeds beschouwd te worden als twee afzonderlijke wedstrijden zie 3.1. Algemeen), maar in beide gevallen is een forfait in één der beide gedeelten geen oorzaak van startverbod in een ander gedeelte of een aflossingsgedeelte ervan. Elke afwezigheid heeft evenwel de forfaitboete tot gevolg.